UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Witaj,

Strona internetowa, którą przeglądasz zapisuje na Twoim komputerze tzw. pliki cookie. Pliki te służą głównie do identyfikacji Ciebie na stronie. Przechowywany jest w nich identyfikator Twojej sesji, dzięki czemu strona wie jakie treści ma Ci wyświetlić (np. Twoje prywatne wiadomości).

Z plików cookie korzystają też różne skrypty, które zbierają na tej stronie informacje statystyczne, dzięki czemu jej administratorzy wiedzą jakie treści najczęściej są oglądane, a tym samym mogą dopasować zawartość strony do oczekiwań użytkowników. Na podobnej zasadzie działają skrypty przedsiębiorstw handlowych, które wyświetlają na stronach reklamy. Dzięki plikom cookie mogą sprawdzić na jakie strony wchodziłeś i przez to wiedzą jakie reklamy ci wyświetlić (np. jeśli wchodziłeś na strony z książkami to w boxach reklamowych właśnie reklamy książek zostaną ci zaprezentowane).

Jeśli nie chcesz aby ta strona zapisywała pliki cookies na Twoim komputerze możesz je wyłączyć (może się to jednak wiązać z niemożliwością korzystania ze strony).

Mozilla Firefox: W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność"  (przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn).

Microsoft Internet Explorer: W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność" (specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych).

Google Chrome: W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

Opera: Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania..." (oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn).

Apple Safari: W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność" (znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie).

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

 

Dziękujemy za uwagę!

Zapytanie Ofertowe

 

Świdwin, dn. 01.06.2016 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYŁONIENIE WYKONAWCY PROJEKTU PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PRZY ULICY POZNAŃSKIEJ 1 W ŚWIDWINIE NA DZIENNY OŚRODEK OPIEKI GIERIATYCZNEJ.

 

  1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego

 

MED-BIS Jolanta Zagowałko 

Zakład Usług Pielęgniarsko-Opiekuńczych

ul. Połczyńska 49

78-300 Świdwin

Tel. 943653549

Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.med-bis.pl

 

  1. Tytuł realizowanego projektu oraz Program Operacyjny/Oś Priorytetowa/Działanie

 

Zapewnienie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych dla społeczności lokalnej powiatu świdwińskiego i łobeskiego poprzez utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w MED-BIS Jolanta Zagowałko Zakład Usług Pielęgniarsko-Opiekuńczych”, nr Projektu: WND-POWR.05.02.00-00-0025/15

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

 

  1. . Przedmiot zamówienia obejmuje:

Wykonanie projektu przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ulicy Poznańskiej 1 w Świdwinie na dzienny ośrodek opieki geriatrycznej.

 

Oferty niezgodne z przedmiotem zamówienia – zostaną odrzucone.

 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
ich spełniania

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiada uprawnienia do wykonywania działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

c) posiada odpowiednie wiedzę, doświadczenie oraz zasoby techniczne i kadrowe umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia,

d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,

e) nie jest wobec niego prowadzone postępowanie upadłościowe, ani upadłości nie ogłoszono.

 

V. Informację o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami oceny i ich wagami:

  1. Cena brutto – 100%

 

VII. Termin składania ofert

 

1. Ofertę należy złożyć osobiście - w Sekretariacie Zamawiającego lub przesłać pocztą/kurierem, na adres:

 

MED-BIS Jolanta Zagowałko 

Zakład Usług Pielęgniarsko-Opiekuńczych

 

ul. Drawska 38 gab. Nr 1.10-1.11

78-300 Świdwin

 

2. Termin składania ofert – do 9.06.2016 r. (czwartek) do godz. 12:00.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.06.2016 r. o godz. 12:15 w sekretariacie Zamawiającego.

4.Za termin złożenia oferty uważa się termin jej doręczenia Zamawiającemu. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do Sekretariatu Zamawiającego, a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu operatorowi.

5. Ofertę złożoną po upływie terminu do składania ofert zwraca się bez otwierania
bez względu na przyczyny opóźnienia.

 

 

VIII. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych)

 

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

IX. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia , o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.

 

Nie dotyczy - Zamawiający nie dopuszcza zmian warunków umowy zawartej
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

 

X. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą

 

Oferta musi zawierać następujące elementy:

1. Formularz ofertowy – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego. Formularz dostępny na stornie internetowej http://www.med-bis.pl w zakładce Przetargi.

 

XI. Informacje dodatkowe

 

  1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

  2. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji otrzymanych ofert. W ramach negocjacji oferowane warunki przez Oferentów nie mogą być gorsze niż przedstawione
    w złożonej pierwotnej ofercie – w ramach Zapytania Ofertowego.

3. Oferta musi być sporządzona czytelnie w języku polskim. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

4. Wszystkie strony oferty wraz ze wszystkimi załącznikami muszą być odpowiednio ponumerowane, opieczętowane pieczątką firmową Oferenta i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.

5. Oferent składa tylko jedną ofertę.

6. Pytania i odpowiedzi Oferentów, zmiany w zapisach ogłoszenia o przetargu oraz wszelkie informacje będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.med-bis.pl

8. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Oferentami jest Pan Łukasz Zagowałko , tel. 503430147 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontakt w dni robocze
w godz. 9-12.

9.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji oferowanego oprogramowania podczas prezentacji systemu według wcześniej przygotowanego scenariusza, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego po otwarciu ofert.

10. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty
czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

11. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zawiadamiający zawiadomi o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej: http://www.med-bis.pl

12.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia całości lub części przetargu
bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty. W każdym przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opisanych uprawnień nie będzie przysługiwało Oferentom żadne roszczenie wobec Zamawiającego, a w szczególności roszczenie o zawarcie umowy lub zwrot kosztów uczestnictwa w przetargu.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1- FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie projektu przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ulicy Poznańskiej 1 w Świdwinie na dzienny ośrodek opieki geriatrycznej. 

Przetargi

Przydatne linki